Waar kunt u uw voertuig parkeren?
U kunt uw voertuig parkeren in de volgende parkeergarage:

Parking BIC
BIC 1 5657, BX Eindhoven

Google Maps
Download routekaart

Mindervalide parkeerplaatsen
De parkeergarage is voorzien van parkeerplaatsen voor mindervaliden. Parkeerplaatsen zijn gesitueerd nabij het hoofdtrappenhuis aan de westzijde.
 
Opladen elektrische auto
De parkeergarage zal in 2019 worden voorzien van oplaadpunten. Betaling is mogelijk middels de laadpas, geleverd bij uw auto. Ook voor elektrische (brom) fietsen en scooters worden er in de toekomst oplaadpunten gerealiseerd. U treft deze in de fietsenstalling.
 
Abonnementhouders
In- en uitrijden gebeurt door kentekenregistratie of abonnementenpas.
 
Bezoekers
Rijden binnen middels betaalpas (Maestro + V Pay). Uitrijden na betaling door aanbieding betaalpas bij uitrijdterminal.
let op: cash betaling niet mogelijk.
 
Openingstijden
In- en uitrijden is 24 uur per dag mogelijk.
 
Tarieven
€ 1,20 per 60 minuten
€ 8,00 per dag (1e en 2e dag)
€ 50,00 per dag (vanaf 3e dag)
 
Voorwaarden
Wet- en regelgeving
Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeeraccommodatie dient parkeerder zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 
Aansprakelijkheid
1.1 De parkeeraccommodatie omvat geen bewaking. De Brainport Industries Campus aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen en bezittingen. Brainport Industries Campus aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van alsmede terzake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege de eigenaar en/of het personeel van de parkeeraccommodatie.
 
1.2 Parkeerder van de parkeeraccommodatie is aansprakelijk voor alle schade die door hen zijn veroorzaakt. Schade door parkeerder veroorzaakt aan de parkeeraccommodatie of daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed dan wel dient door gebruiker te worden vergoed nadat door eigenaar een expertise van de schade is opgemaakt.
 
1.3 Brainport Industries Campus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkoming ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten welke door of namens Brainport Industries Campus in de parkeeraccommodatie worden aangeboden, tenzij de parkeerder kan aantonen dat er sprake is van grove schuld van de Brainport Industries Campus en/of het personeel van de parkeeraccommodatie.
 
Storing
Heeft u problemen met het inrijden of verlaten van de parking of met het betalen? Neem dan contact op met onze meldkamer via de informatieknop op de terminal dan wel via het telefoonnummer 085 – 07 77 677

© Brainport Industries Campus